Jak to funguje?

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb

Tyto všeobecné obchodní podmínky pro (dále jen „obchodní podmínky“) se vztahují na poskytování služeb prostřednictvím webového rozhraní www.navash.cz společnosti

NAVASH s.r.o., se sídlem Malířská 377/11, Bubeneč, 170 00 Praha 7

IČ: 05266351

DIČ: CZ05266351

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 260949

adresa pro doručování: NAVASH s.r.o., Malířská 377/11, Bubeneč, 170 00 Praha 7

telefonní číslo: +420 776 514 445

kontaktní e-mail: info@navash.cz

                 

 1. Úvodní ustanovení
  1. Dále v těchto obchodních podmínkách jsou používány některé níže definované pojmy:

V těchto podmínkách jsou používány některé pojmy, které definujeme níže:

 • cenou se rozumí cena kreditů;
 • kredit je jednotka, za kterou lze pořídit služby poskytovatele;
 • talent je osoba, která je registrovaná na webovém rozhraní a vkládá svůj osobní profil;
 • firma je podnikatel nebo právnická osoba, která je registrovaná na webovém rozhraní, a která může vkládat svůj podnikatelský profil a pracovní příležitosti prostřednictvím webového rozhraní;
 • občanským zákoníkem se rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;
 • obchodní podmínky jsou tyto všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb;
 • poskytovatel je společnost NAVASH s.r.o., se sídlem Malířská 377/11, Bubeneč, 170 00 Praha 7, IČ: 05266351
 • pracovní příležitostí se rozumí nabídka práce, podnikatelské spolupráce,  nebo společného podnikání, kterou firma umístí na webové rozhraní;
 • služba poskytovatele (nebo jen „služba“) je služba nabízená na webovém rozhraní, spočívající zejména ve zprostředkování pracovních příležitostí pro talenty a firmy, a případně i další služby, na jejichž poskytnutí se s námi dohodnete.
 • smlouva o poskytování služeb (nebo jen „smlouva“) je smlouva uzavřená podle těchto podmínek, kterou se zavazujeme poskytnout Vám službu, a Vy se zavazujete zaplatit nám za tuto službu cenu a dodržovat smlouvu včetně těchto obchodních podmínek;
 • konzultačními službami se rozumí služby v oblasti lidských zdrojů a rady poskytovatele firmám a další služby, které poskytovatel aktuálně dle webového rozhraní nabízí;
 • třetí osobou je jakýkoliv subjekt odlišný od poskytovatele, talenta nebo firmy;
 • užíváním služby se rozumí veškeré aktivity podnikatelů a právnických osob na webovém rozhraní, zejména vkládání pracovních příležitostí a zpřístupnění kontaktů;
 • webovým rozhraním je rozhraní umístěné na adrese www.navash.cz;
 • zpřístupněním kontaktu se rozumí předání údajů (jména a emailu) talenta firmě.
 1. Obchodní podmínky vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti poskytovatele a firmy při zveřejňování pracovní příležitosti, objednávce kreditů nebo při uzavírání jakýchkoliv smluv prostřednictvím webového rozhraní. Tyto obchodní podmínky se neuplatní vůči talentům.
 2. Čím se řídí právní poměr?

Právní poměr poskytovatele a firmy se řídí následujícími dokumenty:

 • těmito obchodními podmínkami, které vymezují a zpřesňují vzájemná práva a povinnosti;
 • Podmínkami užití webového rozhraní, které upravují používání webového rozhraní, ochranu osobních údajů, ochranu obsahu webového rozhraní a některé další vztahy související s využíváním webového rozhraní;
 • podmínkami a pokyny uvedenými na webovém rozhraní nebo v e-mailové či jiné online komunikaci mezi poskytovatelem a firmou, zejména při uzavírání smlouvy;

a v otázkách zde neupravených také občanským zákoníkem.

Pokud se sídlo firmy nachází mimo Českou republiku, nebo pokud právní poměr poskytovatele a firmy obsahuje jiný mezinárodní prvek, bere firma na vědomí, že se právní poměr řídí českým právem.

 

 1. Registrace a uživatelský účet firem
  1. Pro zveřejňování pracovních příležitostí a objednávání kreditů se musí firma registrovat. Pro registraci je nutné vyplnit požadované údaje, zejména obchodní firmu, sídlo, typ podnikání, popřípadě vývojovou fázi, ve které se podnikatel nachází (například start-up), a dále jméno kontaktní osoby, její telefon a e-mailovou adresu. Dále je nutné zvolit si heslo. Registrací je založen uživatelský účet.
  2. Není-li na webovém rozhraní uvedeno jinak, zřízení uživatelského účtu firmy je bezplatné.
  3. E-mailová adresa a heslo tvoří přístupové údaje k uživatelskému účtu. Přístupové údaje k uživatelskému účtu je firma povinna zachovávat v tajnosti. Poskytovatel nenese odpovědnost za zneužití uživatelského účtu třetími osobami.
  4. Do uživatelského účtu se lze přihlásit zadáním přístupových údajů.
  5. Prostřednictvím uživatelského účtu lze především vkládat a odstraňovat pracovní příležitosti, kontaktovat talenta, nakupovat kredity a provádět správu uživatelského účtu. Případné další funkce uživatelského účtu jsou uvedeny na webovém rozhraní.
  6. Poskytovatel má právo bez náhrady zrušit uživatelský účet, pokud jeho prostřednictvím dochází k porušování těchto obchodních podmínek, právních předpisů České republiky nebo dobrých mravů.
  7. Firma má právo kdykoliv svůj uživatelský účet zrušit. V tomto případě bere firma na vědomí, že zakoupené kredity se v případě jejich nevyčerpání nevracejí. Účet je možné zrušit stisknutím příslušného tlačítka v uživatelském účtu.
  8. Ochrana osobních údajů v souvislosti s registrací je upravena v Podmínkách užití webového rozhraní.

 

 1. Smlouva o poskytování služeb a kreditní systém
  1. Služby poskytovatele jsou hrazené prostřednictvím kreditů, které si na webovém rozhraní firma zakoupí. Pro využívání služeb poskytovatele je nutné mít zakoupený příslušný počet kreditů odpovídající hodnotě služby stanovené na webovém rozhraní.
  2. Kredit je jednotka, za kterou lze pořídit prostřednictvím webového rozhraní službu poskytovatele, především pak zobrazit kontakt na osobu talenta a možnost zveřejnit pracovní příležitost firmy.
  3. Cenu za kredity lze uhradit platební kartou online nebo převodem na bankovní účet poskytovatele. Případné další možnosti jsou uvedeny na webovém rozhraní. Platba je možná v českých korunách (CZK), není-li na webovém rozhraní uvedeno něco jiného.
  4. Kredity budou nahrány do uživatelského účtu poskytovatelem podle způsobu platby, kterou firma zvolí. V případě platby online platební kartou budou kredity nahrány do uživatelského účtu ihned po obdržení platby. Pokud se firma rozhodne pro bankovní převod na účet poskytovatele služby, budou kredity nahrány do uživatelského účtu do 24 hodin po připsání platby na účet poskytovatele.
  5. Smlouva o poskytování služeb je uzavřena okamžikem úhrady celé kupní ceny za kredity. Konkrétní kroky vedoucí k uzavření smlouvy nebo k nákupu kreditů jsou patrné z webového rozhraní.

 

 1. Podmínky poskytování služeb
  1. Pracovní příležitost může firma zveřejnit vždy prostřednictvím webového rozhraní, a to vyplněním webového formuláře. Pokud má firma na webovém rozhraní dostatečný počet kreditů, bude pracovní příležitost poskytovatelem zveřejněna bez zbytečného odkladu po vyplnění formuláře. Pokud není na uživatelském účtu firmy dostatečný počet kreditů, bude služba poskytnuta po tom, co firma zakoupí příslušný počet kreditů.
  2. Pracovní příležitost bude na webovém rozhraní zobrazena po dobu, kterou firma zvolí ve webovém formuláři.. Pokud si firma přeje pracovní příležitost opět zobrazit, je nutné opakovaně uhradit příslušný počet kreditů.
  3. Firma je oprávněna pracovní příležitost z webového rozhraní kdykoliv odstranit, a to včetně všech údajů v ní uvedených. Firma bere na vědomí, že v takovém případě nemá právo na vrácení kreditů, které byly použity na úhradu této služby.
  4. Kontakt na osobu talenta bude firmě zpřístupněn bez zbytečného odkladu po tom, co dojde k odeslání webového formuláře, úhradě ceny prostřednictvím kreditů a udělení souhlasu o zpřístupnění kontaktních údajů ze strany talenta. Pokud talent prostřednictvím webového rozhraní svolení neudělí, kontaktní údaje nebudou firmě dostupné a firmě nebude odečten požadovaný počet kreditů.
  5. Poskytovatel si vyhrazuje právo odstranit podnikatelský profil či pracovní příležitost firmy, pokud její podnikatelský profil či pracovní příležitost:
 • obsahuje informace se sexuálním podtextem;
 • obsahuje informace o třetích osobách bez jejich vědomí;
 • obsahuje jakékoliv kontaktní údaje, zejména email nebo telefon na jiných místech než těch, která jsou vymezena pro sdělení těchto údajů;
 • porušuje autorská práva třetích stran;
 • obsahuje informace zjevně nepravdivé;
 • souvisí s multilevel marketingem;
 • nebo jiným způsobem porušuje platné právní předpisy České republiky nebo dobré mravy.

Poskytovatel je oprávněn kontrolovat obsah informací uveřejněných prostřednictvím webového rozhraní a dále je oprávněn bez náhrady zrušit uživatelský účet firmy, která jedná v rozporu s těmito obchodními podmínkami.

 1. Firma prohlašuje a odpovídá za to, že:
 • veškeré údaje, které při vyplnění formuláře poskytla, jsou pravdivé, úplné, přesné a správné;
 • ve svém profilu či pracovní příležitosti neuvádí žádné kontaktní údaje, zejména email a telefon na jiných místech než těch, která jsou vymezena pro sdělení těchto údajů;
 • údaje v pracovní příležitosti jsou aktuální;
 • při užívání služby se řídí platnými právními předpisy a těmito obchodními podmínkami;
 • si je vědoma skutečnosti, že v důsledku pozastavení či změny poskytování služby může ztratit dočasně či trvale přístup k obsahu webového rozhraní.
 1. Firma prohlašuje a odpovídá za to, že je držitelem licencí k textům, fotografiím, ilustracím a dalším materiálům, které tvoří obsah podnikatelského profilu firmy anebo pracovní příležitosti. Pokud firma není držitelem příslušné licence, zajistí souhlas autora se zpracováním.
 2. Pokud se jakékoliv prohlášení v článku 4.6 ukáže být nepravdivým, nebo pokud inzerent poruší svou povinnost podle článku 4.7, a v souvislosti s tím bude po poskytovateli vymáháno jakékoliv plnění třetí stranou, má poskytovatel nárok následně vymáhat po firmě náklady, které mu v souvislosti s tím vzniknou, včetně nákladů na právní zastoupení. Firma se dále zavazuje odškodnit poskytovatele za veškeré ztráty, náklady, výdaje, nároky, řízení nebo požadavky vznesené vůči poskytovateli z důvodu porušení práv duševního vlastnictví třetích osob firmou.
 3. Webové rozhraní neumožňuje firmám ani třetím osobám přímo kontaktovat talenty. Firma se zavazuje, že při komunikaci s talenty, po zpřístupnění jejich kontaktů prostřednictvím webového rozhraní, nebude jednat takovým způsobem, který by byl způsobilý poškodit dobré jméno poskytovatele a jím poskytovaných služeb. Při porušení povinnosti podle předchozí věty má poskytovatel právo požadovat po firmě náhradu škody, která mu tímto vznikla, a dále má právo ukončit s firmou spolupráci.

 

 1. Reklamace
  1. Práva firmy z odpovědnosti za vady se řídí platnými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925 občanského zákoníku).
  2. Firma je oprávněna reklamovat poskytnuté služby pouze z důvodu, že kredity nebyly připsány do jejího uživatelského účtu na webovém rozhraní, nebyla zveřejněna pracovní příležitost nebo zpřístupněny kontakty.
  3. Reklamaci je firma povinna oznámit poskytovateli neprodleně po zjištění závady, a to na kontaktní e-mail poskytovatele.
  4. Je-li reklamace shledána oprávněnou, poskytovatel neprodleně zjedná nápravu, a to především tak, aby stav odpovídal smlouvě, případně má firma nárok na přiměřenou slevu z ceny.

 

 1. Odpovědnost poskytovatele
  1. Firma používá webové rozhraní na vlastní riziko. Poskytovatel neodpovídá za žádnou přímou ani nepřímou škodu nebo újmu, včetně ztráty uložených dat, která je důsledkem užití nebo nemožnosti užití webového rozhraní. Pokud by navzdory výše uvedenému byla shledána povinnost poskytovatele k náhradě škody nebo újmy, je tato povinnost omezena pouze do výše ceny služeb, ohledně kterých došlo ke vzniku škody.

 

 1. Ochrana obchodního tajemství a obchodní politiky poskytovatele
  1. Při sjednávání smlouvy a jejím plnění mohou být firmě sděleny informace, které jsou označeny jako důvěrné nebo jejichž důvěrnost vyplývá z jejich povahy. Firma se zavazuje tyto informace zejména:
 • uchovávat jako důvěrné;
 • neposkytnout je bez souhlasu poskytovatele jiné osobě;
 • nevyužít je k jinému účelu, než k plnění smlouvy;
 • nevyužít jakýmkoliv jiným poškozujícím způsobem.
 1. Dále se firma zavazuje, že nebude bez souhlasu poskytovatele pořizovat kopie podkladů předaných mu poskytovatelem.
 2. V případě porušení povinnosti v článku 7.1 a 7.2 těchto obchodních podmínek má poskytovatel právo ukončit spolupráci a odstranit bez náhrady uživatelský účet firmy. Právo na náhradu škody není tímto nijak dotčeno.

 

 1. Závěrečná ustanovení
  1. Pokud vztah související s užitím webového rozhraní nebo právní vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.
  2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné nebo nepoužitelné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
  3. Znění obchodních podmínek může poskytovatel měnit či doplňovat. Práva a povinnosti stran se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly.

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.12.2017.